Privacyverklaring sollicitanten Novicare

Novicare hecht veel waarde aan het recht op privacy. Novicare behandelt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk, veilig en overeenstemming met de toepasselijke (privacy-)wetgeving worden behandeld.

Deze privacy verklaring is van toepassing op sollicitanten van Novicare.

Soorten persoonsgegevens

Novicare verwerkt de volgende persoonsgegevens van sollicitanten:

 • Naam en geslacht
 • Sollicitatiebrief
 • Arbeidsverleden / CV
 • Opleidingen en trainingen

Gebruik van persoonsgegevens

Om aan te geven dat Novicare op een veilige manier omgaat met persoonsgegevens en de privacy van sollicitanten respecteert, hanteert Novicare de volgende uitgangspunten:

Novicare verzamelt en gebruikt de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens aan Novicare is verstrekt en dus voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de betreffende sollicitatie en daaraan gerelateerde doeleinden. De doeleinden waarvoor Novicare persoonsgegevens van sollicitanten verwerkt kunnen meer specifiek als volgt worden omschreven:

 • het aantrekken van nieuwe medewerkers, waaronder maar niet beperkt tot het beoordelen van de geschiktheid van kandidaten, het uitnodigen voor gesprekken en het eventueel afwijzen van kandidaten;

Jouw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt voor andere legitieme doeleinden, waaronder:

 • naleving van of onderzoek naar (vermoedelijke) overtreding van wet- en/of (interne) regelgeving. De rechtsgronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor deze doeleinden zijn:
  • interne controle en bedrijfsbeveiliging
  • beveiliging van medewerkers en bezoekers

De bovengenoemde doeleinden (redenen) voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze medewerkers zijn tevens de wettelijke grondslagen voor deze verwerking, te weten de noodzaak van de verwerkingen:

 • De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen bij een goede en efficiënte bedrijfsvoering binnen Novicare
 • Voldoen aan de op ons rustende wettelijke verplichtingen

Voor zover de grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens het gerechtvaardigde belang van onze bedrijfsvoering is, houdt Novicare altijd jouw belang bij de bescherming van jouw privacy in ogenschouw.

Toegang tot persoonsgegevens

Binnen Novicare hebben slechts de medewerkers van de afdeling HR en de regioleider waarbij je solliciteert toegang tot jouw persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard of verder verwerkt dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

De persoonsgegevens van sollicitanten worden met de toestemming van de sollicitant maximaal 1 jaar door ons bewaard, tenzij de sollicitant bij ons in dienst treedt. Indien een sollicitant geen toestemming aan ons verleent, zullen de persoonsgegevens van deze sollicitant binnen 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure worden verwijderd.

Beveiliging van persoonsgegevens

Novicare heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder maar niet beperkt tot beveiliging door wachtwoorden en beveiligde dataopslag.

Recht op informatie, inzage, verwijdering, overdracht en correctie

Je hebt het recht jouw eigen persoonsgegevens in te zien en/of jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te laten verwijderen en/of af te schermen en om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens.

Naast bovenstaande rechten heb je te allen tijde het recht om een klacht omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen Statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen

Contact en vragen

Wil je meer weten over deze privacyverklaring , jouw rechten, de verwerking en onze verdere omgang met en houding ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of privacy in het algemeen, neem dan contact op met privacy@novicare.nl .